Skip to main content

ProjectenOndernemersvereniging Sint Nicolaasga

De ondernemersvereniging houdt zich actief bezig met diverse projecten in Sint Nyk, zoals:

Industrieterrein Slotmolen
De realisatie van het industrieterrein Slotmolen is een initiatief van Ondernemersvereniging Sint Nicolaasga.

De Zakenman
De Zakenman is een informatie kanaal van de OVS. De OVS biedt ondersteuning aan de Zakenman voor realisatie.
Kijk voor meer informatie op: De Zakenman

Masterplan
De ‘Dorpsvisie Sint Nyk 2025-2040’ en alle bijbehorende informatie is te vinden op de website van Plaatselijk Belang Sint Nyk: https://www.pb-sintnyk.nl/dorpsvisie/ . Hieronder volgt een overzicht van lopende projecten:

 • Plan wooninitiatief “De Beuk”
  Realisatie van een 24 uurs woonvoorziening voor jong volwassenen, met een autisme-spectrum-stoornis en/of een lichamelijke beperking, met een normale intelligentie.
 • Plan nieuw sportcomplex
  Via  https://www.svdonia.nl/  kan dit project worden gevolgd.
 • Duurzaam en toekomstbestendig onderwijs in Sint Nyk
  In overleg met de twee schoolbesturen doet gemeente De Fryske Marren onderzoek naar nieuwbouwplannen op de huidige locatie van basisschool De Paedwizer. Op donderdag 11 januari werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, ouders en belangstellenden. Tientallen geïnteresseerden kwamen langs en deelden ideeën, zorgen en reacties. Op basis van deze input doet de gemeente en het ontwerpteam momenteel onderzoek naar het verkeer, de parkeersituaties, geluid en privacy.
  Via deze pagina https://www.defryskemarren.nl/projecten/ikc/ kan dit project worden gevolgd.
 • Wonen
  Kade 5 en 7, aannemingsbedrijf Kuin is inmiddels begonnen met de bouw van de woningen. De verkoop is ook op gang gekomen. Er zijn nog een aantal woningen beschikbaar voor verkoop. Het appartementengebouw zal waarschijnlijk Q4 2025 gereed zijn.
  Voor wat betreft de woonplannen op de Renado velden zijn er ruwe schetsen gemaakt, maar deze worden pas verder uitgewerkt op het moment dat er meer duidelijkheid is met betrekking tot het sportcomplex.   
 • Nieuwbouw Maeykehiem
  Graag verwijzen wij hierbij naar de website van Maeykehiem: https://maeykehiem.nl/home/nieuwbouw-maeykehiem/ De plannen geven uitdagingen aan wat betreft de infrastructuur. Deze uitdagingen worden meegenomen in een integraal infrastructuurplan Sint Nyk, waar Plaatselijk Belang betrokken bij is.

Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
Dagrecreatie Ûlesprong is door de Club van Aanjagers van de Tjûkemar, gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân aangewezen als focusproject. Aanwijzen als focusproject betekent dat naast procesgeld (aanjaag budget) ook gezocht wordt naar geld voor uitvoering. De provincie heeft voor dit project al uitvoeringsgeld gereserveerd in haar coalitieakkoord van juli 2023. De wethouder van de gemeente gaat daar nu ook werk van maken. De inbreng van de Mienskip in het project loopt via de werkgroep Ûlesprong van de Club van Aanjagers. Hierin zijn plaatselijk belang Sint Nyk, de ondernemersvereniging en de watersportvereniging vertegenwoordigd. De gemeente heeft als trekker van het project eind 2022 nieuwe schetsontwerpen voor het dagrecreatie terrein Ûlesprong gemaakt, gebaseerd op de uitgangspunten die in het verleden door de Club van Aanjagers werkgroep Ûlesprong zijn opgesteld. In de ontwerpen zijn een groter zandstrand, een horecavoorziening, aanlegplekken en recreatie voorzieningen opgenomen. De werkgroep heeft haar voorkeursvariant bepaald. Die had tevens de voorkeur van de gemeente, dus dat is de basis voor de vervolg stappen: een behoefte onderzoek horeca en verdere uitwerking van de plannen.
Kijk voor meer informatie en de actuele situatie op: https://www.tsjukemarplannen.nl/

Vrouwelijke Ondernemers Sint Nyk (VOS)
Vrouwen ondernemen anders dan mannen. Vanuit die gedachte heeft een aantal vrouwelijke ondernemers in 2021 een sub-groep binnen de Ondernemersvereniging Sint Nyk opgericht. Het doel van deze groep is om elkaar te inspireren en te versterken.
Tijdens de bijeenkomsten, die een aantal keren per jaar worden gehouden, staat het onderling sparren, het delen van ervaringen, het stellen van vragen en het ontwikkelen en bundelen van krachten centraal. Zakelijk netwerken, maar ook vooral plezier maken met elkaar en voor elkaar klaarstaan is een belangrijk thema binnen deze groep.