Skip to main content

ProjectenOndernemersvereniging Sint Nicolaasga

De ondernemersvereniging houdt zich actief bezig met diverse projecten in Sint Nyk, zoals:

Industrieterrein Slotmolen
De realisatie van het industrieterrein Slotmolen is een initiatief van Ondernemersvereniging Sint Nicolaasga.

De Zakenman
De Zakenman is een informatie kanaal van de OVS. De OVS biedt ondersteuning aan de Zakenman voor realisatie.
Kijk voor meer informatie op: De Zakenman

Duurzaamheid Sint Nyk: Zonnepark
Realisatie en exploitatie van het Zonnepark Sint Nyk kan voordelen opleveren voor leefbaarheid en bedrijvigheid in Sint Nyk.
Ter stimulering van de lokale economie zijn partijen overeengekomen dat Solarfields via hoofd- dan wel onderaanneming realisatie- en onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk lokaal zal uitbesteden, voor zover lokale partijen dergelijke werkzaamheden tegen marktconforme voorwaarden en condities kunnen uitvoeren. De scope of services van dergelijke werkzaamheden zal worden voorgelegd aan de Werkgroep, op basis waarvan de Werkgroep tijdig geschikte lokale partijen zal proberen te vinden.
Er zal ook worden ingezet op centrale inkoop van zonnepanelen voor de inwoners van ons dorp en ook dat deze dan geïnstalleerd kunnen worden door een plaatselijke of regionale installateur.
We onderzoeken nog welke mogelijkheden er bestaan voor afname van de energie voor het dorp.

Masterplan
Het masterplan is een (deel)uitwerking van de “Dorpsvisie Sint Nyk 2012-2025”, met betrekking op wonen, sport en onderwijs en de daarbij behorende aanpassing van de infrastructuur in Sint Nyk. De ‘Dorpsvisie Sint Nyk 2012-2025’ is te vinden op de website van Plaatselijk Belang Sint Nyk:
https://www.pb-sintnyk.nl/dorpsvisie/

Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
De doelstelling van de Club van Aanjager is om de kracht van de Tsjûkemar zo goed mogelijk te benutten.
Vanuit de streek is medio 2015 het initiatief genomen om de regio Tsjûkemar sociaal, ruimtelijk en economisch te versterken.
De ondernemers en de plaatselijke belangen van Sint Nicolaasga, Oosterzee, Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen, en Rohel en Vierhuis hebben de stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar opgericht om gezamenlijk invulling aan de plannen te geven, samen met de betrokken overheden Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en recreatieschap De Marrekrite. Ook Rijkswaterstaat heeft zijn medewerking toegezegd.
Op 29 januari 2019 hebben Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, recreatieschap De Marrekrite en stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar een Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Tsjûkemar-regio gesloten, waarbij zij uitspraken toe te werken naar een samenwerkingsovereenkomst voor deze gebiedsontwikkeling.
Voor het jaar 2019, overlopend in 2020 wordt door de Club van Aanjagers met name uitvoering gegeven aan een aantal projecten zoals genoemd in het uitvoeringsplan ‘De kracht van de Tsjûkemar benutten’, in maart 2016 opgesteld door Eric Mateman van Bureau Ruimtewerk te Zwolle. https://www.tsjukemarplannen.nl/

Vrouwelijke Ondernemers Sint Nyk (VOS)
Vrouwen ondernemen anders dan mannen. Vanuit die gedachte heeft een aantal vrouwelijke ondernemers in 2021 een sub-groep binnen de Ondernemersvereniging Sint Nyk opgericht. Het doel van deze groep is om elkaar te inspireren en te versterken.
Tijdens de bijeenkomsten, die een aantal keren per jaar worden gehouden, staat het onderling sparren, het delen van ervaringen, het stellen van vragen en het ontwikkelen en bundelen van krachten centraal. Zakelijk netwerken, maar ook vooral plezier maken met elkaar en voor elkaar klaarstaan is een belangrijk thema binnen deze groep.