Skip to main content

Privacy verklaringOndernemersvereniging Sint Nicolaasga

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Ondernemersvereniging St. Nicolaasga.
Wij respecteert de privacy van onze leden en de bezoekers van onze website. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de bestaande wet-regelgeving op het gebied van de privacy.

Ondernemersvereniging St. Nicolaasga heeft het volgende doel:
Het stimuleren van het ondernemersklimaat in ons dorp.
In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens voor één of meer van de onderstaande doelen verwerken;

 • versturen uitnodigingen van evenementen;
 • versturen van nieuws;
 • het incasseren van de contributie;
 • het beantwoorden van de, via de website, gestelde vraag/gemaakte opmerking;
 • het promoten van uw onderneming.

Verder verwerken wij alleen persoonsgegevens die uzelf bij ons achterlaat via het inschrijfformulier, het aanmaken van een profiel en/of door het bezoeken van de website:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • bankrekening;
 • cookies;
 • KvK nummer;
 • BTW nummer;

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden en de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

5. Welke rechten hebben de leden en bezoekers van de website en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Ondernemersvereniging St. Nicolaasga, via . Afhankelijk van de aard van het verzoek zullen we eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.
Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek heeft ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP, klacht indienen bij AP) of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens delen met:

 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Cookies

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. In onderstaande tabel staan de betreffende cookies.

NaamDoelVervaldatum
__utmb, __utmc, __utmt, __utma, __utmzVerzameling cookies die Google Analytics in staat stelt gebruikers te onderscheiden. (o.a. start en einde van een sessie, aantal en duur van vorige bezoeken en de bron waar het bezoek vandaan kwam)2 jaar
PHPSES, SIDDeze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen deSessie

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor meer informatie https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren

9. Links naar websites van derden

Onze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt 12 januari 2019.

11. Contact / vragen